Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Siverek

:

egitimislemleri

 
 
EĞİTİM İŞLEMLERİ
 
1- Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Emniyet Teşkilatı'nın amir sınıfı personel ihtiyacını karşılayan, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren, özel disiplin kuralları olan parasız yatılı bire eğitim kurumudur.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans eğitimine, Lise ve dengi okul mezun olanlardan, sınavla 190 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 200 öğrenci alınacaktır.

A- Adaylarda Aranan Şartlar:
 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 2. Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
 3. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 4. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak  (01 Ekim 1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.
 5. Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18(dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 6. Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 7. Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 8. Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,
 9. Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2011 LYS sınavından (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türünden (375) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (180) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,
 10. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
 11. Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 12. Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 13. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,
 14. a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
  b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 15. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 16. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
B- Müracaat Sırasında  İstenen Belgeler;
1.   Dilekçe
2.   2 adet vesikalık fotoğraf,
3.   Diploma ve okul çıkış belgesi (aslı veya fotokopisi)
4.   Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge,
5.   Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair kendi beyanını gösterir imzalı belge,
6.   Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge,
7.   Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi 80000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn;************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”)
8.   Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen şehitlik veya vazife malullük belgesi.
 
Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar, ön başvurularını internet üzerinden 27 Temmuz – 02 Ağustos 2011 tarihleri arasında; mülakat sınavları için 08-13 Ağustos 2011 tarihleri arasında şahsen başvurularını yapacaklardır.
Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, 15-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavlarına; fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar ise 19 Ağustos 2011 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan yazılı sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Şahsen başvurular ile sınavın tamamı Polis Akademisi Gölbaşı kampüsünde yapılacaktır.
Ön başvuru süresinin dolmasından sonra, fakülteye şahsen başvuru ve sınavlara katılabilmek için ön başvuru yapan adaylar arasından Dekanlık’ça yeni bir taban puan belirlenerek ilan edilecektir. Belirlenecek olan bu taban puanın üzerinde alan adaylara, şahsen başvurularının alınması ve mülakat sınavı için internet üzerinden randevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde şahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. Ön başvuruda bulunmayan adaylar ile ön başvuruda bulunmuş olup, Dekanlık’ça daha sonra belirlenecek olan şahsen başvuru taban puanının altında alan adaylar sınavlara alınmayacaklardır.
Mülakat, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav sonuçları adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00’den sonra www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
Müracaat Adresi: Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA Tel: 0 312 499 70 02 / 0 312 412 53 89-94-96-98
Adaylar, sınavlar ve sonuçlarıyla ilgili tüm bilgilere www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
 
 
2- POLİS AKADEMİSİ
 
POLİS AKADEMİSİ
GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU BİLGİ FORMU

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile kurulan Anabilim Dallarında 2002 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
Öğretim
Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.
Yüksek Lisans programı tezli olarak yürütülür.
Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylardan yüksek lisans eğitimine kabul edilenler talep etmeleri halinde on sekiz ay ücretli izinli sayılırlar. Ancak, akşam programına katılacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli için ücretli izin onayı alınmayacaktır.
 
Öğrenci Alımı
2010-2011 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde, aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarına, gündüz ve akşam programları için belirtilen kontenjanda öğrenci alınması planlanmıştır.
Yüksek Lisans Eğitimi (GÜNDÜZ)
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Suç Araştırmaları Anabilim Dalı :8 öğrenci
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Programı :8 öğrenci
 
Yüksek Lisans Eğitimi (AKŞAM)
Adli Bilimler Anabilim Dalı :10 öğrenci
Ceza Adaleti Anabilim Dalı :10öğrenci
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Suç Araştırmaları Anabilim Dalı :8 öğrenci
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı :8 öğrenci
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Programı :8 öğrenci
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan Fakülte Yüksek Okullar mezunlarının hepsi, Harp Okulları, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat Fakülteleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümü mezunları sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği Yönetimi Anabilim Dalına başvurabilirler), Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi (Sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı için), İşletme Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Fizik, Biyoloji, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar bölümleri (Sadece Adli Bilimler ve Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalına müracaat edebilirler) mezunu olmak,
2- Lisans seviyesinde diploma sahibi olmak,
3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) herhangi bir puan türünden en az 55 standart puan almış olmak, ayrıca “Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların belgeleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yerine geçerli sayılır,
4-Adayların başvuruda Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 40 (kırk) puan almış olmaları gerekir,
5- Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için asaleti tasdik edilmiş olmak (Akşam Programlarına müracaat edecek Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylarda bu şart aranmaz) ve bu süre içerisinde kıdeme müessir disiplin cezası almamış olmak,
6- Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmamak,
7- Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
8- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 aydan daha fazla hapis, veya affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Müracaat formu: Enstitü Müdürlüğünden elden veya web adresinden (http://www.pa.edu.tr/) temin edilerek doldurulacaktır. Her aday sadece bir anabilim dalına veya programa başvurabilir,
2- 75 (yetmişbeş) TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz (GBE’de kayıt esnasında yatırılacaktır),
3- 2 adet akademik referans mektubu: Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir,
4- Niyet mektubu: Program öncesi çalışmalarınızı, programda yapmayı planladığınız çalışmaları ve programdan beklentilerinizi özetle yazınız (internet adresinden temin edilebilir),
5- Transkript/öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti: Üniversitede okuduğu dersleri ve notlarını belirten not durum belgesi,
6- KPDS veya ÜDS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti (yabancı öğrenciler muaftır),
7- ALES sınavı sonuç belgesi veya onaylı sureti,
8- Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti (yabancı öğrenciler pasaportlarını fotokopileri ile birlikte ibraz edecektir),
9- Yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun adaylar için YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi,
10- Son iki ay içerisinde alınmış adli sicil raporu (kamu görevlilerinden istenilmeyecektir),
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/ okul onaylı örneği (yurtdışından alınan diplomaların YÖK'ten alınan denklik belgesi),
2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (yabancı uyruklu öğrenciler muaftır),
3- Öğrenci katkı payını gösteren makbuz,
4-Özgeçmiş (word belgesi olarak CD ortamında),
5- Yabancı uyruklu adaylar için “öğrenim vizesi” bulunan pasaportlarının aslının ve tercümesinin onaylı örneği,
6- Yeni çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf (ayrıca CD ortamında JPEG ve PNG uzantılı olacak, renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
7-Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi (halen araştırma görevlisi olanlar öğrenci katkı payını yatırmayacaklardır),
8- Emniyet Hizmetleri Sınıfından ücretli izinli sayılacak olanlar;
a) Noterden onaylı taahhütname ve kefalet senedi,
b) Son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABULÜ
A - Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan ve kendi hesabına Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi yapmak isteyen adaylar aşağıdaki Şartlar çerçevesinde kabul edilecektir.
YÖK Yürütme Kurulu’nun 03/09/2002 tarihli kararında belirttiği, ALES sınavına ya da Uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarına girmiş olmak,
Lisans diploma not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması, (Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden mezun olanların not ortalamalarının 50’ye karşılık geldiğini belgelemeleri gerekir.)
Yapılacak mülakat sınavına girmek,
Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 
B - Yabancı bir ülkede lisans eğitimini tamamlamış adaylarda aranacak Şartlar,
YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi,
ALES sınavına ya da Uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarına girmiş olmak,
Polis Akademisi Başkanlığı’nın yapacağı Türkçe Dilbilgisi Tespit Sınavı Sonuç Belgesi ya da TÖMER’den alınacak “A” ya da ileri düzeyde Türkçe dilbilgisini tespite yarayan belge,
Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 
TAKVİM:
Müracaat Tarihleri : 16-27 Ağustos 2010
Mülakat Sınav Tarihleri : 31 Ağustos -03 Eylül 2010
Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Seçim Tarihleri : 06-17 Eylül 2010
Akademik Dönem Başlangıç Tarihi : 27 Eylül 2010
Başvuru Adresi :
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe /Ankara
Geniş bilgi için TEL: 0.312.412 12 23-24
Web adresi: http://www.pa.edu.tr
NOT:
Ø Başvurular Şahsen yapılacaktır.
Ø İstenen belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru esnasında görevlilere teslim edilecektir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları hiçbir suretle alınmayacaktır.
 
3- POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 GİRİŞ ŞARTLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
 
 
 
4- POLİS KOLEJİ
 
Polis Koleji Web Sitesi için aşağıdaki linke tıklayınız.
 
 
 
 
5- Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)
 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumlarımızdır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
              b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
             c) Değerlendirme  ve seçme  işlemlerinin ilk günü itibarıyla,    askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).
            ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165    santimetreden kısa boylu olmamak.
             d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları    taşımak.
             e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
             f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
              g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
             ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti          kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
             h) Herhangi bir kadınla  veya erkekle nikâhsız olarak birlikte   yaşıyor olmamak.
             ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi       görmüş veya görüyor olmamak.
             i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli     bulunmamak.
             j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
             k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
             l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve  arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
Başvuru esnasında istenen belgeler
  a) Başvuru     dilekçesi,        (Başvuru esnasında   İl   Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
             c) Lisans  diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve      fotokopisi,
             ç) Askerliğini  yapmış  olanlardan  terhis belgesi ve   fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),
              d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
              e) KPSS Sonuç  Belgesinin aslı ve fotokopisi,    
             f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
            İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
 
 
 
 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu