Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Siverek

:

PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİ

PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİ
 
Pasaport
Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli hudutlarından diğerlerine geçmeyi sağlayan belgedir.
Pasaportlar 5682 sayılı pasaport kanununa göre İçişleri Bakanlığınca, Bakanlık adına Valiliklerce (İl Emniyet Müdürlüklerince) ve yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca verilir.
Pasaport almak isteyen vatandaşlardan ve görevlilerden alacağı pasaport türüne göre bazı belgeler istenir. Tanzim edilecek pasaportları türlerine göre; ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
Pasaport Türleri
 
Pasaport Müracaat İşlemi ve İstenilen Belgeler
 
Pasaport müracaatlarının tanzim aşaması Ankara ilinde yapılacağından dolayı teslim aşamasının zaman alacağından, Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için en az 10-15 gün önce Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri uygun görülmektedir.
 

Müracaat için,
 
       Yeni tip pasaportlar için Maliye' ye istenilen süre ile yatırılan harç bedeli makbuzu,
 
       Son altı ay içinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun 5x6 cm ebadında arka fonu beyaz olmak üzere iki adet fotoğraf (şartlara uymayan fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir),
 
       T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı  getirilmesi. 
 
 
      Yaşı küçük (18 yaşından gün almamış) olan çocukların anne veya baba pasaportuna kaydı yapılmayacağından çocuklara da ayrı pasaport verilecektir. Bunun için anne ve babanın veya kanuni temsilcilerinin noterden vereceği muvafakat namenin getirilmesi veya anne ve babanın pasaport şubesine bizzat gelerek dolduracakları muvafakat name gerekmektedir. 

        Müracaat sonrası pasaportların tanzimi sadece Ankara ilinde yapılacağından dolayı, pasaportların teslimi Nüfus Müdürlüklerine beyan ettiğiniz adrese veya müracaat esnasında beyan edeceğiniz ikinci bir adrese posta yolu ile teslim edilecektir. 

        Teslim alınan pasaportların süresi bittikten sonra temdit işlemi yapılmayacağından, mevcut pasaportunuz ile tekrar Pasaport Şube Müdürlüğüne yeni pasaport için müracaat etmeniz gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için http://www.epasaport.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.

 • Umuma Mahsus Pasaportlar 
  Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.
  Hususi Pasaportlar 
  Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
  Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.
  Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. 
  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

  Hizmet Pasaportları 
  Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. 
  Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.
   .
  Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) Pasaport Formları ;
       ** Emekliler için Form kaldırılmış olup, doğrudan formsuz müracaat edebilirler.
  Diplomatik Pasaportlar 
  Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. 
  Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. 
  Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
   
   
  Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelleri
  Pasaport harç ve Cüzdan bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

  2013 Yılı harç ve Cüzdan Bedelleri;
  Süre
  Harç Bedeli
  Pasaport Cüzdan Bedeli
  Toplam
  6 AY
  92.55 TL 
  72.00 TL 
  164.55 TL 
  1 YIL
  135.20 TL 
  72.00 TL
  207.20 TL 
  2 YIL
  220.65 TL
  72.00 TL
  292.65 TL 
  3 YIL
  313.25 TL 
  72.00 TL  
  385.25 TL 
  10 YIL
  441.40 TL 
  72.00 TL  
  513.40 TL 
   
  Pasaport Cüzdan ve Harç Bedelleri, Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Tüm Maliye Vezneleri ile Aşağıda İsimleri Yazılı Anlaşmalı Bankalar Tarafından Tahsil Edilmektedir.
  T.C. ZİRAAT BANKASI
  FORTİS BANK
  EUROBANK TEKFEN
  HALK BANKASI
  TEKSTİL BANK
  TURKISH BANK
  VAKIFLAR BANKASI
  ŞEKERBANK
  CİTİBANK
  İŞ BANKASI
  FİNANS BANK
  TURKLAND BANK
  YAPI VE KREDİ BANKASI
  TÜRK EKONOMİ BANKASI
  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
  GARANTİ BANKASI
  ANADOLU BANK
  ASYA KATILIM BANKASI
  AKBANK
  ING BANK
  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
  HSBC BANK
  ALTERNATİF BANK
  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
  DENİZ BANK
   
   
  "Tahsil Edilmiştir" Kaşesi ile "Tahsil Eden" Kaşesi Mutlaka Vurulacaktır.
  * 05.07.2010 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/1 sayılı iç genelge uyarınca, 20 Haziran 2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20.06.2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının başvuru sahiplerine iadesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 20.06.2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.

  Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20.06.2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harç başvuru sahibine iade edilebilecektir.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN

  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf 
  - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont 
  - Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont 

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - (Eski tip pasaport işlemleri için) Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin bu görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)
  - Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan alacakları belge.
  - Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı
   (Bu kişilere, pasaport kanununun 15. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.

  Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.
  - Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

  HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN

  - a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

    b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge

    c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi

  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik  fotoğraf 
  - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont 

  * Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Reşit olmayan çocuklar için anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname ile işlem yapılır.
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin nüfus cüzdanının yenilenmesi gerekmektedir.
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir.
  - Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
  - Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

  HİZMET PASAPORTU İÇİN

  - Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu
  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf 
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont 

  * Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hizmet pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
  * Hizmet pasaportu başvuruları:
    - Görev için seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, görevlendirme tarihinden 15 gün önce müracaat edebilir.
    - Görev için seyahat edilecek ülke vize istiyorsa, görevlendirme tarihinden 25 gün önce müracaat edebilir.

  Bu sürelerden daha önceden yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul edilmemektedir.

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.'nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
  - Reşit olmayanlar için, kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir.
   
  BİLGİ İÇİN TELEFON : 0 414 552 04 00
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
  • Polis Radyosu