Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Siverek

:

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
 
YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER 
1. Fatura
2. Uygunluk belgesi 
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
4. ÖTV ödeme belgesi
5. Vatandaşlık numarası 
6. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası 
7. Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
 
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. 
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Kaydı, 
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2. Karayolları Uygunluk belgesi (Makine Müh.)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
4. ÖTV ödeme belgesi aslı 
5. Vatandaşlık numarası 
6. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
7. Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
   NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
1. Noter satış senedi 
2. Tescil belgesi ile bilgisayar kayıtları arasında uyumsuzluk olması halinde sakınca sorma işlemi yapılacak, uyumsuzluk yoksa sakınca sorma işlemi yapılmayacaktır.
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4. Araca ait eski Trafik belgeleri ile plakalar
5. Vatandaşlık numarası 
6. Şoförler Odasından Nakil Dosyası
7. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 

 İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası 
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 
NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) 
4. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri 
5. Vatandaşlık numarası 
6. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
 
 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
1. Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir. 
2. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN  YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır. 
2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Araca ait plakalar 
4. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri 
5. Dilekçe 
6. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
 
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI 
1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescili; 
a)Dilekçe 
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi 
c)Tescil ve Trafik belgeleri 
d)Plakalar 
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. 
2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde; 
a)Dilekçe 
b)Noter satış senedi 
c)Tescil ve Trafik belgeleri 
d)Plakalar 
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) 
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası 
 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe 
4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 
5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için) 
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
1. Fatura
2. Montaj tespit raporu
3. İmalat yeterlilik belgesi
4. Karayolu uygunluk belgesi 
5. Karayolları Muayene İstasyonu'ndan tespit yaptırılacak 
6. Dilekçe 
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ 
1. Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe 
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ 
1. Motor satış senedi, Gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor  bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler. 
2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun  garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 
3. Teknik belge-plan proje 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
5. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri
7. Karayolları Fenni Muayene İstasyonu'nca tespit yaptırılır..

ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ 
1.araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir.
2.Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılabilir.
3.Aracın muayene istasyonundan tespiti yapılacaktır.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA) 
1. Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe
4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
 
 AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ 
1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır. 
2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir. 
3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır. 
4. Ad, soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz. 
5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
 TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
2. Dilekçe 
3. Trafik Belgesi zayi olmuş ise Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.
4. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe 
4. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi 
5. Plakalar getirilecek 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
 
 HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi 
5. Plakalar getirilecek 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek 
7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler. 
 
 ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir. 
2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
 
 ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nden aracın bulunduğuna dair belge 
2. Dilekçe
 
 TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Dilekçe 
4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği 
5. Gayri Ticari’ ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 
 (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
 
1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe, 
2. Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası, 
3. Harç makbuzu, 
4. Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz), 
5. İthal araçlar için garanti belgesi, 
6. İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.” 
 
 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.   30 gün süre ile geçerlidir.
1. Dilekçe 
2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
3. ÖTV Ödeme Belgesi aslı 
4. Harç makbuzu 
5. Aracın faturası - Trafik Şahadetnamesi - Noter satış senedi
 
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe 
2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
3. Aracın satın alındığı belge 
4. Harç makbuzu
 
Sürücü Belgesi (Ehliyet) İşlemleri
 
SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER 
1. Sertifikanın aslı. 
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3. Diploma (Öğrenim Belgesi) aslı ve fotokopisi 
4. Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 
5. Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6. Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
7. Kan grubu belgesi 
8. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) 
9. Dört (4) adet fotoğraf 
10. Sürücü belgesi kart ücreti. 
11. Öğrenim belgesi
12. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
NOTLAR: * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca, kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ 
"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara, 
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon kullanacaklara, 
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici kullanacaklara, 
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara, 
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara, 
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara, 
"K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir. 
 
ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ 
1. A 1, F,G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, 
2. A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1, 
3. B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F, 
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Ancak, E sınıfı sürücü belgesini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar, D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı sürücü belgesi ile kullanabilirler.
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI 
1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi,
2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz, 
3. C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, gerekmekle birlikte bu şart 05.07.2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI 
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI 
Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları. 
  
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI 
-765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup, 

-20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1. Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi 
2. Şoförler odasından dosya 
3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi). 
4. Dört (4) adet fotoğraf
5. Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6. Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) 
7. Kan grubu belgesi. 
8. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) 
9. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) 
10. Sürücü Belgesi kart ücreti.
 
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI 
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.) 
3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4. Üç (3) adet fotoğraf 
5. Sürücü belgesi kart ücreti.
6.Çalıntı Sürücü Belgelerinde İlgili Polis Merkezinden alınmış Çalıntı Müracaatı.
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ 
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.) 
3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 
4. Üç (3) adet fotoğraf 
5. Eski Sürücü belgesi. 
6. Kimlik bilgilerinde değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği) 
7. Sürücü belgesi kart ücreti
 
Parmak İzi Alma;    2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon : 0.414 552 57 56
Faks      : 0.414 552 57 56
Adres    : Eski Diyarbakır Yolu Caddesi - Siverek İlçe EMniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ( Eski Meteoroloji Binası ) 
E-Mail   : siverek@egm.gov.tr
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
  • Polis Radyosu